serveisqui somNovetatscontactar
Home
serveis
     
 

AssessoramentFiscal

ÀREA FISCAL, TRIBUTÀRIA I MERCANTIL

 • Estudi, confecció i presentació de tots els impostos directes i indirectes.
 • Tramitació de bonificacions, deduccions, exemcions i subvencions tributàries.
 • Elaboració i seguiment de liquidacions tributàries.
 • Elaboració de llibres oficials de comptabilitat per al Registre Mercantil.
 • Confecció de comptes anuals per al Registre Mercantil.

ASSESSORAMENT COMPTABLE

 • Seguiment i realització de comptabilitat de l’empresa.
 • Anàlisi i optimització de circuits administratius.
 • Obtenció de comptabilitat analítica de costos.
 • Supervisió de comptabilitat dels nostres clients amb tots els assentaments
  de tancament de l’exercici fins a l’elaboració dels llibres oficials per part del nostre personal.
 • Línia oberta de consulta telefònica.

ASSESSORAMENT LABORAL

 • Tramitació d’altes i baixes d’empreses i autònoms.
 • Confecció i presentació d’altes i baixes de treballadors en el Règim General.
 • Confecció i presentació d’altes i baixes per malaltia o accident.
 • Redacció i tramitació de tota mena de contractes laborals.
 • Assessorament sobre models de contracte.
 • Confecció rebuts salarials amb aplicació actualitzada de convenis.
 • Emissió de certificats d’empresa i certificats anuals d’ingressos i retencions dels treballadors.
 • Confecció i gestió de pagament de quotes a Seguretat Social, model TC.
 • Confecció i presentació de models trimestrals 110, 216 i models de resum anual 190 i 296.
 • Anàlisi de costos de personal.
 • Gestió i ajornament de quotes impagades de Seguretat Social.
 • Gestió i tramitació de tota mena de pensions i ajuts de la Seguretat Social.
 • Assessorament en acomiadaments de personal i assistència al CMAC.
 • Atenció de requeriments de la Inspecció de Treball.
 • Assessorament general en l’àmbit de la jurisdicció del dret de treball i de la Seguretat Social a empreses, autònoms i particulars.
 • Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació.
 • Línia telefònica oberta per a tota mena de consultes laborals.
 • Línia telefònica oberta per tota mena de consultes laborals.

 
 
 

serveis jurídics

EXTRAJUDICIAL

 • Renegociació de deutes.
 • Redacció i negociació de tot tipus de contractes.
 • Constitució d’associacions.
 • Tramitació d’herències.
 • Valoracions i peritatges judicials.
 • Dictàmens judicials.
 • Mediació en conflictes.

MERCANTIL

 • Constitució de societats i tots tipus d’operacions societàries derivades.
 • Procediments mercantils.
 • Concursos de creditors.
 • Tramitació i impugnació d’expedients de marques.
 • Liquidació de societats.

CIVIL

 • Propietat industrial i intel·lectual.
 • Successions i tràmits registrals.
 • Expedients de domini i major cabuda.
 • Interdictes i accions reals.
 • Procediments bancaris per preferents i clàusules sòl.
 • Arrendaments.
 • Accidents de trànsit.
 • Reclamacions sobre responsabilitat civil.
 • Propietat horitzontal i comunitats de béns.
 • Arrendaments.
 • Divorcis i separacions de comú acord i contenciosos.
 • Incapacitacions.
 • Actes de conciliació.
 • Procediments de defensa de l’honor.
 • Procediments derivats de la propietat horitzontal.
 • Judicis monitoris i canviaris.

ADMINISTRATIU I CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

 • Procediments de gestió tributària i d’inspecció davant l’AEAT i la ATC.
 • Procediments davant el TEAR.
 • Redacció, interposició i tramitació de recursos davant les administracions.
 • Reclamacions per responsabilitat patrimonial i per error judicial.
 • Joc i espectacles.
 • Procediments de llei de costes.
 • Procediments davant la DGRN.
 • Procediments per a homologació de títols.
 • Laboral.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Invalideses i incapacitats.
 • Inspeccions de treball.
 • Expedients de Regulació d’ocupació.
 • Acomiadaments.
 • Viduïtats i orfeneses.
 • Accidents de treball.
 • Procediments davant la inspecció de treball.

PENAL

 • Querelles i denúncies.
 • Procediments davant la jurisdicció de menors.
 • Delictes econòmics i societaris.
 • Delictes contra el patrimoni i la propietat intel·lectual.
 • Delictes informàtics.
 • Delictes d’índole sexual.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Violència de gènere.
 • Procediments per injúries i calúmnies. 

 
 
 

INTERMEDIACIÓ IMMOBILIÀRIA

ADMINISTRACIÓ D’EDIFICIS EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL, ENS OCUPEM DE:

 • Adopció de mesures i actes necessaris per a conservar la propietat i el correcte funcionament de les comunitats.
 • Vetllar per tal que els propietaris-comuners compleixin les obligacions comunitàries.
 • Preparació de comptes anuals i pressupostos.
 • Presa de decisions sobre obres de conservació i de caràcter urgent donant compte d’immediat al president/a.
 • Pagament amb autorització de la presidència de despeses de caràcter d’urgència a càrrec del fons de reserva.
 • Redacció d’estatuts i normes de règim interior.
 • Habilitar un accés a la nostra pàgina web per tal que cada comuner pugui comprovar: estat de comptes personal
  amb la comunitat, estat de comptes de la comunitat, actes de la comunitat, legislació aplicable, dades bancàries,
  normes interiors, estatuts, pòlissa d’assegurances.


 
 
 
 


Actualització d’acord amb el Reglament de Protecció de Dades

 1. Es redactarà els registre d'activitats en cas que sigui necessari.
 2. Es redactaran els avisos legals per a la recollida de dades per tal de permetre l'exercici dels seus drets als titulars actualitzats al RGPD.
 3. Es redactaran les clàusules contractuals relatives a la cessió i/o transmissió de les dades de caràcter personal i el posterior tractament de les mateixes per part de tercers actualitzats al RGPD.
 4. Es redactarà els procediments de resposta davant l'exercici de drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició.
 5. S'establiran mecanismes per identificar l'existència de violacions de seguretat i es redactarà un procediment de notificació d'aquestes violacions de seguretat a les autoritats de protecció de dades i, si cal, als interessats.
 6. Actualització dels canvis organitzatius i de seguretat que es puguin introduir en el Document de Seguretat del client.
 7. Valorar si els tractaments realitzat requereixen realitzar una Avaluació d'impacte de Privacitat.
 8. Valorar la necessitat de nomenar un Delegat de Protecció de Dades (DPD/DPO).


Manteniment anual normativa protecció de dades

 •  Assistència de consultes verbals i/o escrites, per via telemàtica o via documental per part del Client (Hot Line).
 • Adaptar els avisos legals, contractes amb els encarregats de tractament i protocol de resposta a l’exercici de drets al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
 • Redacció i elaboració de nous avisos legals a incloure ens els documents a on es recaptin dades de caràcter personal i de clàusules específiques de Protecció de Dades a incloure en els contractes amb tercers.
 • Redacció i elaboració d’escrits de resposta als usuaris que hagin volgut exercir algun dels drets que els atorga la LOPD i el RGPD (dret d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició.
 • Redacció d’escrits de resposta de reclamacions referents al tractament de dades personals, sempre i quan no s’hagi donat entrada de l’esmentada reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades.
 • Modificació i Cancel·lació davant del Registre General de Protecció de Dades de fitxers amb dades de caràcter personal mentre aquestes obligacions continuïn vigents.
 • Revisió/redacció de nous contractes de tercers amb accés a dades de caràcter personal per verificar la seva adequació a la normativa de protecció de dades.
 • Revisió, supervisió, i en el seu cas, correcció, dels canvis que es puguin introduir en el Document de Seguretat del CLIENT, sempre i quan no siguin deguts a la realització de nous projectes, activitats o similars.
 • Controls quadrimestrals telefònics de seguiment.
 • Revisió anual per a la correcta adequació del CLIENT a la normativa en protecció de dades personals.

  Nota informativa sobre el Reglament Europeu de Protecció de Dades

qui som  
 
 


Som una consultora dedicada a l’assessorament a empreses i particulars en assumptes jurídics, fiscals, laborals i d’administració de finques.
L’equip està format per professionals amb més de 20 anys d’experiència en tots els àmbits en què l’empresa presta serveis. A més, disposem de diversos col·laboradors que ens permeten solucionar qualsevol problema que es plantegi als nostres clients.
Ens distingim per realitzar un assessorament personalitzat per tal de respondre a qualsevol necessitat que sorgeixi en el dia a dia dels nostres clients.

   
 
Contacte  
  C. Castelló 14, 3r, 17600 Figueres
T. 972 510 060 F 972 500 843
info@casellasadvocats.com
FacebookTwitterLinkedIn